INFORMATOR  pogrzebowy

Dla większości z nas informacja o utracie bliskiej nam osoby jest szokiem. Często nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć i podejmować decyzji. Dlatego znając ten problem przygotowaliśmy Państwu informator, który w tej ciężkiej chwili pomoże w organizacji pogrzebu.

 

 JEŚLI ZGON NASTĄPI W DOMU

 • Wezwać lekarza rodzinnego lub Pogotowie Ratunkowe (999 lub 112) aby stwierdził zgon.

Jest zasadą, iż stwierdzenie zgonu oraz wystawianie karty zgonu powinien dokonać lekarz, który leczył chorego w jego ostatniej chorobie. Mowa tu o lekarzu, który jako ostatni, w okresie 30 dni poprzedzających zgon, udzielił choremu pomocy, najczęściej jest to lekarz rodzinny.

 • Jeżeli wybiorą Państwo naszą firmę prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 41 247 84 84 lub 605 849 003, przewieziemy osobę zmarłą do chłodni.
 • Jeżeli posiadacie Państwo zaświadczenie stwierdzenia zgonu musicie udać się do lekarza właściwego w celu otrzymania karty
 • W celu otrzymania aktu zgonu należy udać się z dowodem osobistym osoby zmarłej oraz kartą zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu.

 

JEŚLI ZGON NASTĄPI W SZPITALU

 • Zgłaszacie się Państwo do szpitala gdzie otrzymacie kartę zgonu.
 • Następnie z dowodem osobistym osoby zmarłej oraz kartą zgonu udajecie się Państwo do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu, który wyda akt zgonu.
 • W celu załatwienia wszelkich formalności pogrzebowych należy przynieść do Naszej firmy:

- kartę zgonu,
- akt zgonu,
- dowód osobisty, która będzie rozliczać zasiłek pogrzebowy
- legitymacje emeryta-rencisty.

 

Po ustaleniu daty oraz godziny pogrzebu otrzymacie państwo informacje do kancelarii parafialnej zmarłego (jeśli zmarły jest osobą wierzącą), w której powiadomicie księdza o terminie pogrzebu.

 • Po zorganizowaniu pogrzebu możemy rozliczyć w Państwa Imieniu Zasiłek Pogrzebowy ZUS lub możecie Państwo samodzielnie udać się do ZUS, KRUS lub resortowego zakładu emerytalnego w celu wypłaty zasiłku pogrzebowego.Osoby uprawnione do pochowania zwłok: (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach):

 1. pozostały małżonek,
 2. krewni zstępni (czyli dzieci i wnukowie zmarłego),
 3. krewni wstępni (czyli rodzice zmarłego),
 4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (czyli rodzeństwo i kuzyni zmarłego),
 1. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (czyli zięć, synowa, teściowie zmarłego).

Prawo pochowania zwłok przysługuje również:

- właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych w stosunku do osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej,
- organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym  w stosunku do zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa.

Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.INFORMATOR  Cmentarza

Zakład Usług pogrzebowych Sp. z o.o jako administrator Cmentarza Komunalnego:

- prowadzi ewidencję cmentarza,

- prowadzi sprzedaż miejsc grzebalnych ziemnych i murowanych do  pochówku,

- sprzedaż grobów murowanych na zakup wcześniejszy,

- wydaje zezwolenie na wykonanie:

* grobu do pochówku,

* grobów murowanych,

* budowę/remont nagrobków,

* ekshumacji.

- przyjmuje opłaty za przedłużenie prawa do grobu na następne 20 lat,

- utrzymuje czystość i porządek na terenie cmentarza.OPŁATY ZA PLACE PO 20 LATACH

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1473 z późn. zm.) stanowi, że wszystkie groby ziemne i groby pojedyncze murowane podlegają opłatom związanym z zastrzeżeniem przeciwko ponownemu użyciu grobu do chowania .

Opłata taka (zgodnie z ustawą) odpowiadać ma wysokością opłacie przewidzianej plac pod pochowanie zwłok i ma skutek na dalszych 20 lat (art. 7  ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

Opłata to jest wnoszona w wysokości ustalonej w cenniku opłat zatwierdzonym przez za korzystanie z Cmentarza Komunalnego zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Ostrowca Św., obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty. Nie przewiduje się wnoszenia opłat w niższej wysokości ani za okresy krótsze niż 20 lat.

Administrator cmentarza umożliwia rozłożenie należność z tytułu przedłużenia prawa do grobu na raty.

Groby murowane rodzinne, zarówno tradycyjne jak i urnowe, nie podlegają opłatom za kolejne okresy dwudziestoletnie.

Przepisy ustawowe dotyczące opłat za groby ziemne i murowane pojedyncze nie zmieniły się od 1932 r. - znajdują się w ustawie z 17 marca 1932 r. o  chowaniu  zmarłych i stwierdzaniu  przyczyny zgonu i zostały przeniesione do ustawy obecnie obowiązującej.


ZASADY DOTYCZĄCE EKSHUMACJI

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1473 z późn. zm.) ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną   prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem  powiatowego inspektora sanitarnego.

 

Osoby uprawnione do ekshumowania:

 1. pozostały małżonek,
 2. krewni zstępni (czyli dzieci i wnukowie zmarłego),
 3. krewni wstępni (czyli rodzice zmarłego),
 4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (czyli rodzeństwo i kuzyni zmarłego),
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (czyli zięć, synowa, teściowie zmarłego).

Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, wyjątkowo – przy zachowaniu stosownych środków ostrożności i za zezwoleniem powiatowego inspektora sanitarnego - można dokonać ekshumacji w innym czasie.

Zwłoki ekshumowane przed upływem okresu mineralizacji (20 lat od pochowania) wydobywa się wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się, na czas przewozu na obszarze państwa, w skrzyni szczelnie wybitej blachą. Na miejscu ponownego pochowania trumnę wydobywa się ze skrzyni i chowa się bezzwłocznie na cmentarzu bez jej otwierania (§ 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi - zwanego dalej rozporządzeniem).

 

W przypadku ekshumacji wykonywanej po upływie okresu mineralizacji wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny umieszcza się w nowej trumnie. Trumnę zamyka się w obecności powiatowego lub portowego inspektora sanitarnego, który następnie dokonuje jej opieczętowania.

Po przewiezieniu zwłok na miejsce przeznaczenia zwłoki chowa się niezwłocznie bez otwierania trumny (§ 12 rozporządzenia i § 11 w związku z § 12 rozporządzenia).

Planowaną ekshumację  należy uzgodnić z zarządcą cmentarza.

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ

 1. Zezwolenie na budowę grobów murowanych, nagrobka lub prace budowlane przy nagrobku wydawane są tylko osobie, która nabyła prawo do grobu lub przedłużyła prawo do grobu na następne 20 lat.
 2. Zezwolenie na wjazd do budowy pomnika lub prac budowlanych przy grobie wydawane są firmie lub osobie, która posiada zezwolenie na te prace od właściciela grobu wcześniej wydane przez Biuro Cmentarza jw.

ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH Spółka z o.o. / Cmentarz Komunalny
ul. Długa 8, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dyżur całodobowy pod telefonami:
41 247-84-84
41 262-81-81
605 849 003